POLITYKA  PRYWATNOŚCI


1.    Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLFER S.A. Woźniki 25, 08-200 Łosice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy,

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 NIP: 4960214541 REGON: 140698696


2.    Jak się skontaktować z Administratorem ? 
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora proszę kontaktować się z nami:
•    kierując korespondencję tradycyjną na adres POLFER S.A. Woźniki 25,

08-200 Łosice lub
•    za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@polfer.com.pl

 

3.    Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 
•    Realizacja zawartej z POLFER S.A. umowy/umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
•    Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na POLFER S.A. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6ust. 1 lit. c RODO) ;
•    Wewnętrzne cele administracyjne POLFER S.A., w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne POLFER S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO).


4.    Jakie masz prawa wobec danych osobowych? 
Na podstawie przepisów RODO przysługują Pani/Panu liczne prawa w odniesieniu do własnych danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Pani/Pana praw:
    a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
    b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   c) Prawo do usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
•    gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
•    gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
•    gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
•    gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
•    gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
•    gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:
•    kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
•    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwi się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
•    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
•    wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pani/Pana podstaw sprzeciwu.
   e) Prawo do sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w oparciu o zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Ma Pani/Pan także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
   h) Prawo do skargi. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami:
•    kierując korespondencję tradycyjną na adres POLFER S.A. Woźniki 25, 08-200 Łosice lub
•    za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@polfer.pl
Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.


5.    Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych 
Jeżeli Panią/Pana łączy  z Administratorem relacja biznesowa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę lub strony trzecie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora lub strony trzecie.
W przypadku braku powiązań biznesowych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, Administrator ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych również po zakończeniu obowiązywania umowy między Panią/Panem a Administratorem. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pan cofnie uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.


6.    Podanie danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania  danych może – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.


7.    Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

   a) Pracowników zatrudnionych oraz współpracowników współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych z POLFERS.A., którzy muszą mieć dostęp do danych;
   b) Podmioty przetwarzające w imieniu POLFER S.A. dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu jego czynności, tj.:
•    Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
•    Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne spółki lub udostępniające spółce narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych;
•    Podmioty świadczące usługi prawne;
   c) Organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.


8.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 
 W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne zobowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.


9.    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
 Administrator dokłada wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.


10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.


11.    Zmiany Polityki Prywatności 
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.
Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

 

Administrator
POLFER S.A.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U.UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, informujemy:


1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych przez monitoring wizyjny jest POLFER S.A., Woźniki 25, 08-200 Łosice, zwana dalej Spółką.


2.W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@polfer.com.pl, lub pisemnie POLFER S.A., Woźniki 25, 08-200 Łosice.


3.Monitoring wizyjny stosowany jest wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Spółki oraz zabezpieczenia mienia w obszarze objętym monitoringiem.


4.Przez obszar objęty monitoringiem należy rozumieć: obszar wokół budynków Spółki, hal, magazynów, sklepu, chodnik, bramy wjazdowe i wyjazdowe, parkingi.


5.Dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora.


6.Wszystkie dane zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i przechowywane są przez okres 40 dni od momentu zapisania. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane.


7.Spółka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych: 
• na wniosek osób trzecich,
• na wniosek organów prowadzących postępowanie,
• na wniosek Kierownika


Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony Administratorowi.
Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępnianie tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.


8.Dane z monitoringu mogą być ujawnione: 
•  właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. policji czy prokuraturze,
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki (np. podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz usługi wsparcia IT, podmiotom odpowiedzialnym za konserwację systemów) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
•  upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki.


Ujawnienie danych może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.


9.Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo do: 
•    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
•    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10.Zebrane dane nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


11.Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej


12.Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na obszarze objętym monitoringiem


Administrator
POLFER S.A.
 

  1. pl
  2. en